วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา......................................
จำนวนหน่วยกิจ..........................
สาขาวิชาเทคโนโลยีเเละนวัฒกรรมทางการศึกษา
คณะครุศสาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง


คำอธิบายรายวิชา
...............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................

วัตถุประสงค์
1................................................................................................................
2................................................................................................................
3................................................................................................................
4................................................................................................................
5................................................................................................................


เนื้อหารายวิชา
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8
 
สื่อการสอน
1. เอกสารบทเรียน
2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3. คอมพิวเตอร์
4.
5.ตัวอย่างของงาน
 
การวัดเเละประเมินผล
 
เกณฑ์การประเมินผล
1. เวลาเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมาย
.....2.1 Data
.....2.2 information
.....2.3 knowledge
.....2.4 wisdom (Power Point)
3. เว็บบล็อก